Centre de Psicologia, Pedagogia, Logopèdia i Psiquiatria

A.R.A.L.

 

Assessorament, Reeducació, Audició i Llenguatge

L’any 1986 un equip de professionals format per dues psicòlogues i una pedagoga, les tres amb formació complementària de logopèdia, van iniciar el projecte del centre. El seu nom, ARAL, respon als objectius que es van plantejar pel gabinet:


A assessorament

R reeducació

A audició

L llenguatge


Els primers anys el centre es trobava al carrer Major. D’aquell primer grup de professionals, la psicòloga i logopeda Lídia Freixes Cusidó continua el projecte amb la col·laboració de noves incorporacions a l’equip.

La seu s’amplia i des de fa 10 anys ens trobem a l’actual emplaçament: Rambla d’Egara nº 370, 1r 2ª.


ARAL està format per un equip multidisciplinar de professionals amb experiència i formació específica en diferents àmbits, amb l’objectiu d’oferir un servei de qualitat tant a la població infantojuvenil com als adults, facilitant una atenció individualitzada i ajustada a les seves necessitats i orientada al benestar de les persones.


Per aconseguir aquest objectiu mantenim entrevistes extenses amb el pacient i amb els pares, si es tracta d’un infant o jove, i utilitzem instruments com proves i qüestionaris que ens permeten recollir una informació exhaustiva.


Oferim assessorament, avaluació i intervenció psicològica, psiquiàtrica i logopèdica. Realitzem també intervencions psicoeducatives en funció de les necessitats dels nois i noies.

 

A.R.A.L. Centre de Psicologia, Pedagogia, Logopedia i Psiquiatria; Rambla d’Egara 370 1º 2ª Terrassa. Telf: 93 780 01 10